Audyty

Audyt to usługa służąca analizie i ocenie zasobów przedsiębiorstwa oraz jego obecnej sytuacji. Zakres audytu obejmować może wybrane stacje robocze, systemy operacyjne, a nawet całe systemy informatyczne w firmie. To na jego podstawie uzyskujemy pełną i aktualną informację nt. posiadanego sprzętu, licencji oraz zainstalowanego oprogramowania. Podczas przeprowadzania takiego audytu należy sobie zdać następujące pytania:
• czy chciałbym efektywniej zarządzać firmą?
• czy posiadane przez firmę zasoby spełniają wymogi bezpieczeństwa i chronią majątek?
• czy oprogramowanie i inne zasoby używane w firmie są wykorzystywane legalnie i zgodnie z prawem?
Audyt
Istnieje wiele powodów i przyczyn dla których przeprowadzana się audyty. Najczęściej ma to miejsce:
• okresowo – profilaktycznie, w celu zaktualizowania posiadanej wiedzy i zasobów;
• jeżeli nigdy nie przeprowadzano audytu informatycznego w firmie;
• jeżeli infrastruktura informatyczna jest zaniedbana (np. zajmował się nią niekompetentny pracownik) i wymaga uporządkowania;
• kontrolnie – w celu zweryfikowania prowadzonej strategii zarządzania zasobami i podjęcia odpowiednich działań naprawczych;

W zależności od potrzeb możesz skorzystać z następujących rodzajów audytu:
• legalności – na jego podstawie następuje weryfikacja legalności oprogramowania obecnego w firmie oraz ocena wykorzystywania go zgodnie z prawem. Pozwala uniknąć kar za nielegalne wykorzystywanie oprogramowania.
• oprogramowania – określa on rodzaje posiadanych aplikacji, licencji oraz sposobów ich wykorzystania w firmie. Sprawdzane są również rodzaje plików dostępnych na stacjach roboczych. Audyt ten wskazuje ponadto, jakie oprogramowanie jest kluczowe dla biznesu, jakie stanowi zbędny wydatek przedsiębiorstwa, a jakie nie ma związku z wykonywaną pracą np. gry, filmy, muzyka, programy do pobierania danych z Internetu (np. torrenty) etc. Audyt ten pozwala uniknąć kar poprzez wyeliminowanie ww. zagrożeń.
• sprzętu – audyt ten dostarcza informacji o posiadanym przez firmę sprzęcie, pomaga przyporządkować zasoby odpowiednim pracownikom oraz pozwala określić odpowiedzialność za poszczególne urządzenia. Jest on również bardzo pomocny w przypadku wszelkich awarii – pozwala wymienić zepsute części lub dostarczyć jednostki zapasowe. Podobnie jak audyt oprogramowania umożliwia bardziej efektywne zarządzanie firmą.

Audytorzy Safeguard przeprowadzają audyty dopasowane do wymagań i oczekiwań klienta. Wspólnie ustalamy ich zakres i cele jakie mają zostać osiągnięte. Dlatego wśród najczęściej wybieranych przez naszych klientów i partnerów znajdują się:
- Ocena ryzyk i zagrożeń Sprawdzenie działania kopii zapasowych (backupu);
- Analiza bezpieczeństwa serwerów, DNS, firewalli, programów antywirusowych;
- Kontrola dostępów do systemu i danych spoza firmy;
- Kontrola zabezpieczeń sprzętowych, programowych oraz zasobów współdzielonych;
- Weryfikacja zgodności firmowego sprzętu z ewidencją;
- Sprawdzenie konfiguracji stanowisk roboczych;
- Kontrola dostępów i uprawnień użytkowników, uwierzytelnianie haseł;
- Analiza architektury i konfiguracji sieci;
- Sprawdzenie systemu obsługi poczty Kontrola poszczególnych elementów systemu informatycznego przedsiębiorstwa;
- Propozycje rozwiązań i usprawnień;

Dzięki audytowi można wykryć wszelkie nieprawidłowości i podjąć odpowiednie działania naprawcze. Uzyskane informacje pozwolą Ci m.in. uporządkować infrastrukturę IT w firmie, zagwarantować legalność wykorzystywanego oprogramowania, zapewnić bezpieczeństwo danych przed nieautoryzowanym dostępem, podnieść efektywność wykorzystania sprzętu poprzez lepsze przyporządkowanie zasobów pracownikom, zapewnić jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, określić odpowiedzialność za urządzenia oraz przygotować i zoptymalizować plan zakupów. Audyt informatyczny w znacznym stopniu ułatwia bowiem efektywne zarządzanie posiadaną infrastrukturą techniczną i oprogramowaniem w firmie.